گلیم‌بافی

هنر گلیم‌بافی از صنایعی است که در میان عشایر و روستاییان ایران رواج دارد. گلیم‌های ایران را برحسب ماده‌ای که در بافت آن‌ها استفاده می‌شود، تقسیم‌بندی می‌نمایند. اهالی استان های خراسان، شیراز، اردبیل، تبریز، ورامین و همدان در بافت گلیم های پشمی تبحر دارند و مردمان استان‌های یزد و کاشان گلیم‌های پنبه‌ای مرغوب‌تری می‌بافند. در بافت این گلیم‌ها از طرح‌های خشتی، شطرنجی، ساده و ر ...