زمینه ویندوز تغییر فصل – تقویم دی 93

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه تصاویر با موضوع تغییر فصل و فضاسازی طبیعت زمستانی با استفاده از نقوش اسلیمی و طرح پارچه

تقویم دی 93 – میوه کاج

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی کمینه‌گرا با استفاده از میوۀ کاج به عنوان نوعی عنصر زمستانی، درترکیب با طراحی دستی و قسمتی از پوشش محوطۀ مقام ابراهیم تولید شده در مصر متعلق به قرن 12 و 13 ه.ق

تقویم دی 93 – کاج

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از درخت کاج و فضای زمستانی برای القای فضای غروب زمستانی همراه با حاشیۀ یک حمایل زربفت متعلق به سده یازدهم هجری

تقویم دی 93 – جنگل برفی

2,000 تومان 1,500 تومان

کاربرد فضای سردجنگلی و برفی در تلفیق با شعر «زمستان» از مهدی اخوان ثالث

تقویم دی 93 – انار

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از عنصر انار به عنوان میوه زمستانی در ترکیب با نقوش اسلیمی استرلیزه شده

تقویم دی 93 – نیمکت برفی

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی با استفاده از نیمکت پوشیده شده از برف در زمستان و گنجشکان و پرندگان برای ساختن فضای صبح زمستانی در ترکیب با نقوش اسلیمی در زمینه و نقوش سنتی روی نیمکت