زمینه ویندوز نوروز – تقویم فروردین 94

3,000 تومان 2,000 تومان

مجموعه تقویم‌های طبیعت‌گرا با استفاده از نقوش فرش، پارچه و ترمه در کنار نقوش استرلیزه شده اسلیمی

تقویم فروردین 94 – حوض ایرانی

2,000 تومان 1,500 تومان

نقش یادآور حوض و حیاط ایرانی به همراه نقوش استریلیزه شده از کاشی‌کاری‌های ایرانی‌

تقویم فروردین 94 – نوروز

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویری ازسفره هفت سین در کنار نقش گلیمی از لرهای قشقایی (موزۀ برلین) و نقش ترمه بافی کاشان

تقویم فروردین 94 – جوانه بهار

2,000 تومان 1,500 تومان

تصویر جوانه تازه شکفته در فصل بهار به همراه نقشی از کتاب نقش‌ها و نشان‌ها، پرویز اسکندری، ۱۳۸۷