تقویم فروردین 95 – گل

2,000 تومان 1,500 تومان

تقویم فروردین ماه، رویکرد فصلی، تصویری از درون یک گل در تلفیق با نقوش اسلیمی

تقویم فروردین 95 – تنگ ماهی

2,000 تومان 1,500 تومان

تقویم فروردین ماه با رویکرد فصلی، تصویری از ماهی که نمادی ازحیات و زندگی درهفت سین در تلفیق با نقوش اسلیمی

تقویم فروردین 95 – طرح سبزه عید

2,000 تومان 1,500 تومان

تقویم فروردین ماه با رویکرد فصلی و نمایش تصویری از فصل بهار همراه با سبزه هفت سین

تقویم فروردین 95 – دوچرخه گل

2,000 تومان 1,500 تومان

تقویم فروردین ماه، رویکرد فصلی، نمایش تصویریی از فصل بهار، دوچرخه گل، تلفیق با نقوش وکتور اسلیمی سنتی

تقویم فروردین 95 – فصل بهار

2,000 تومان 1,500 تومان

تقویم فروردین ماه با رویکرد فصلی و نمایش تصویرسازانه از فصل بهار و رویش در تلفیق با نقوش وکتور اسلیمی سنتی

تقویم فروردین 95 – تخم مرغ رنگی

2,000 تومان 1,500 تومان

تقویم فروردین ماه، رویکرد فصلی، نمایش تصویرسازانه از نوروز، تخم مرغ از عناصر هفت سین؛ نماد زایش و آفرینش در تلفیق با نقوش سنتی