پس زمینه – روز مباهله عاشورا

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس زمینه به مناسبت روز مباهله با استفاده از عبا به عنوان نماد این روز و پنج رد پای نفر به عنوان نماد پنج تن آل عبا و تصاویر خیمه‌ برای اشاره به روز عاشورا و همراه بودن اهل بیت امام حسین با ایشان مانند روز مباهله، همراه با عبارتی از وبگاه سنگریها دربارۀ ارتباط این دو روز: http://sangariha.com/view/post:2604790؛

پس زمینه – روز مباهله

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس زمینه به مناسبت روز مباهله با استفاده از عبا به عنوان نماد این روز و پنج رد پای نفر به عنوان نماد پنج تن آل عبا و تصاویر خیمه‌ برای اشاره به روز عاشورا و همراه بودن اهل بیت امام حسین با ایشان مانند روز مباهله، همراه با عبارتی از وبگاه سنگریها دربارۀ ارتباط این دو روز: http://sangariha.com/view/post:2604790؛

تقویم مهر 94 – پنج تن آل عبا

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس زمینه به مناسبت روز مباهله با استفاده از عبا به عنوان نماد این روز و پنج رد پای نفر به عنوان نماد پنج تن آل عبا و تصاویر خیمه‌ برای اشاره به روز عاشورا و همراه بودن اهل بیت امام حسین با ایشان مانند روز مباهله

تقویم مهر 94 – روز مباهله

2,000 تومان 1,500 تومان

طراحی پس زمینه به مناسبت روز مباهله با استفاده از عبا به عنوان نماد این روز و پنج رد پای نفر به عنوان نماد پنج تن آل عبا و تصاویر خیمه‌ برای اشاره به روز عاشورا و همراه بودن اهل بیت امام حسین با ایشان مانند روز مباهله