پاورپوینت نقاشی ایرانی – طومار کاغذی

5,000 تومان 4,500 تومان

نقش طوماری کاغذ کرافت با کادربندی برگرفته از نسخ خطی و مینیاتور (دوره تیموری)

پاورپوینت بافت کاغذ کرافت – کادربندی نقوش اسلامی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح بافت کاغذ کرافت به همراه کادربندی و نقش اسلیمی مدرن در حاشیه (اثر مسعود جزنی/ دوره معاصر)

پاورپوینت تذهیب – کادربندی نقوش اسلامی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح بافت کاغذ کرافت به همراه کادربندی و طراحی مدرنیزه شده نقوش اسلامی

پاورپوینت بافت کاغذ کرافت – نقوش اسلامی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح بافت کاغذ کرافت به همراه کادربندی و طراحی مدرنیزه شده نقوش اسلامی

پاورپوینت تذهیب – نقوش هندسی

5,000 تومان 4,500 تومان

بافت کاغذ کرافت ترکیب شده با طرح پارچه گلدار (دوره صفوی) همراه با حاشیه تذهیب نقش هندسی برگرفته از نسخ خطی

پاورپوینت کاشی کاری ترنج – زمینه کرافت

5,000 تومان 4,500 تومان

بافت کاغذ کرافت همراه با حاشیه گچ و رنگ با نقش های اسلیمی گیاهی و طرح کناری کاشی کاری ترنج

پاورپوینت – ترنج با گل شاه عباسی

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح حاشیه ابر و باد مدرن همراه با نقش ترنج با گل شاه عباسی (دوره معاصر) تلفیق شده با کاغذ بافت دار حاوی متون نسخ خطی پزشکی

پاورپوینت خط ثلث – ترکیب بندی حرف دال

5,000 تومان 4,500 تومان

ترکیب بندی حرف ( دال) بوسیله خط ثلث بر روی زمینه کاغذ کرافت (دوره معاصر)

پاورپوینت – ابر و باد نگارگری

5,000 تومان 4,500 تومان

طرح بته جقه و نقوش تزئینی چاپ سنگی (دوره قاجار) و ابر و باد نگارگری (دوره ایلخانی) همراه با نقوش حاشیه خطی بر روی پس زمینه کاغذ پارس